Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (WAB)

De verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (WAB) dekt de aansprakelijkheid van verzekerden tegenover derden, voor schade aan personen en/of goederen door een onrechtmatige daad.

Deze derde kan u of uw bedrijf aanspreken voor schade door onrechtmatig handelen, in gebreke blijven of nalatigheid bij de uitoefening van het verzekerd beroep of bedrijf.

Prettig is te weten dat het in het geval van de WAB-verzekering niet uitmaakt of de schade wordt veroorzaakt door u zelf, dan wel een van uw werknemers. De verzekerde som wordt in overleg met u vastgesteld en er geldt een eigen risico per gebeurtenis.

Belangrijk is dat in de aanvraag het te verzekeren bedrijf of beroep wordt omschreven evenals welke goederen of diensten uw bedrijf produceert of levert. Uitbreiding of verzwaring van het risico tijdens de looptijd van de verzekering moet steeds onmiddellijk gemeld worden om te voorkomen dat er in geval van schade geen dekking blijkt te zijn.

Offerte aanvragen

Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (WAB)

De verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (WAB) dekt de aansprakelijkheid van verzekerden tegenover derden, voor schade aan personen en/of goederen door een onrechtmatige daad.

Deze derde kan u of uw bedrijf aanspreken voor schade door onrechtmatig handelen, in gebreke blijven of nalatigheid bij de uitoefening van het verzekerd beroep of bedrijf.

Prettig is te weten dat het in het geval van de WAB-verzekering niet uitmaakt of de schade wordt veroorzaakt door u zelf, dan wel een van uw werknemers. De verzekerde som wordt in overleg met u vastgesteld en er geldt een eigen risico per gebeurtenis.

Belangrijk is dat in de aanvraag het te verzekeren bedrijf of beroep wordt omschreven evenals welke goederen of diensten uw bedrijf produceert of levert. Uitbreiding of verzwaring van het risico tijdens de looptijd van de verzekering moet steeds onmiddellijk gemeld worden om te voorkomen dat er in geval van schade geen dekking blijkt te zijn.

Offerte aanvragen

Bedrijfsverzekeringen

SOR-verzekering

Deze wettelijk verplichte verzekering geldt voor alle personen die in dienst zijn van uw bedrijf, dus ook voor stagiairs, parttimers en vakantiekrachten. Als werkgever zorgt u ervoor dat uw werknemers hun werk naar behoren onder goede en veilige arbeidsomstandigheden kunnen uitvoeren.

Wat dekt de verzekering?
Mocht het toch een keer misgaan en er zich een ongeval voordoet, dan dekt de SOR-verzekering van FATUM de financiële gevolgen van dit ongeval, de (beroeps)ziekte of het overlijden van de werknemer. 

Aanvullende verzekeringen

Construction All Risk (CAR)

Een van de laatste dingen waar u als aannemer van bouw- en constructiewerkaan wil denken, is waarschijnlijk de aansprakelijkheid van u, of uw bedrijf, jegens derden voor schade die ontstaat tijdens de bouwwerkzaamheden.

Wat dekt de verzekering?
Met de FATUM Construction All Risk-verzekering bent u goed verzekerd tegen vernieling of beschadiging van het bouwwerk, de werkmaterialen of eigendommen van derden door o.a. brand, storm, ontploffing, constructiefouten, uitvoeringsfouten, verzakking, instorting, en meer.

Aanvullende verzekeringen

Werkmateriaal verzekering

Het is voor een ondernemer belangrijk zich goed te beschermen tegen schade aan personen of goederen, die veroorzaakt kan worden met of door het gebruiken van zwaar werkmateriaal.

Wat dekt de verzekering?
U kunt door de benadeelde aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Met onze werkmateriaal-verzekering is uw wettelijke aansprakelijkheid voor deze schade gedekt.

Aanvullende verzekeringen

Handige tips

  • Identificeer en minimaliseer potentiële risico's:
    Voer regelmatig risicoanalyses uit om potentiële gevaren en risico's binnen je bedrijf te identificeren en neem preventieve maatregelen om deze risico's te minimaliseren.
  • Zorg voor duidelijke en up-to-date contracten:
    Zorg ervoor dat je duidelijke en goed opgestelde contracten hebt met klanten, leveranciers en andere zakelijke partners om mogelijke geschillen en aansprakelijkheidskwesties te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Een WAB-verzekering biedt dekking voor aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit bedrijfsactiviteiten. Het beschermt uw bedrijf tegen financiële verliezen als gevolg van schadeclaims door derden, zoals klanten, leveranciers of bezoekers van uw bedrijf.

De WAB-verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van uw bedrijf voor materiële schade, letselschade en schade aan eigendommen van derden als gevolg van uw bedrijfsactiviteiten.

De premie voor de WAB-verzekering wordt berekend op basis van verschillende factoren, waaronder de aard en omvang van uw bedrijfsactiviteiten, het verzekerde bedrag en het eigen risico. FATUM zal een analyse uitvoeren om de premie op maat van uw bedrijf te bepalen.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.

Downloads

Alle belangrijke documenten zoals aanvraagformulieren, voorwaarden en clausules vindt u in het overzicht hieronder. Klik op de link om een formulier te downloaden.