Levensverzekering

Door het afsluiten van een levensverzekering bouwt u waarde op. Deze waarde kan worden uitgekeerd bij overlijden, maar ook op een vooraf afgesproken datum.

Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden – Tarief 20 Met de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden wordt het risico van overlijden van de verzekerde gedekt. Ingeval van overlijden dekt deze verzekering het risico van overlijden voor de verzekerde waarbij bij overlijden vóór een vooraf bepaalde einddatum het op het tijdstip van overlijden verzekerde kapitaal terstond wordt uitgekeerd aan de begunstigde(n). Indien de verzekerde nog in leven is op de vooraf bepaalde einddatum, vervalt de verzekering zonder uitkering van het kapitaal. Het te verzekeren kapitaal wordt op basis van de behoefte en financiële mogelijkheden van de verzekerde, door de verzekeringnemer zelf vastgesteld. Afhankelijk van de leeftijd van de kandidaat en het te verzekeren kapitaal, wordt bepaald of de kandidaat kan volstaan met het invullen van een gezondheidsverklaring of dat betrokkene een geneeskundig onderzoek moet ondergaan. Gemengde verzekering – Tarief 60 Met de Gemengde verzekering wordt het risico gedekt van overlijden van de verzekerde. Hierbij wordt bij overlijden vóór een vooraf bepaalde einddatum, het kapitaal aangevuld met de winst die is berekend tot de datum van overlijden uitgekeerd aan de begunstigde(n). Indien de verzekerde nog in leven is op de einddatum, wordt het kapitaal aangevuld met de winst uitgekeerd aan de verzekerde zelf. Het te verzekeren kapitaal wordt op basis van de behoefte en financiële mogelijkheden van de verzekerde, door de verzekeringnemer zelf vastgesteld en wordt jaarlijks verhoogd met een vooraf vastgestelde winst. Bij T-60 polissen wordt het verzekerde kapitaal jaarlijks verhoogd met een vooraf vastgestelde winst. De uitkering wordt hierdoor als volgt: bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering, wordt het verzekerde kapitaal vermeerderd met de vanaf de ingangsdatum tot de einddatum gecumuleerde winst. Bij eerder overlijden vóór de einddatum van de verzekerde, wordt het verzekerde kapitaal vermeerderd met de vanaf de ingangsdatum tot de datum van overlijden gecumuleerde winst uitgekeerd aan de begunstigde(n). Tijdelijke, dalende kapitaalverzekering bij overlijden – Tarief 20D Met de tijdelijke, dalende kapitaalverzekering bij overlijden, wordt het risico van overlijden van de verzekerde gedekt. Hierbij wordt bij overlijden vóór een vooraf bepaalde einddatum het op het tijdstip van overlijden verzekerde kapitaal terstond uitgekeerd aan de begunstigde(n). Indien de verzekerde op de einddatum nog in leven is, vervalt de verzekering zonder uitkering van het kapitaal. Het te verzekeren kapitaal (wordt op basis van de behoefte en financiële mogelijkheden van de verzekerde, door de verzekeringnemer zelf vastgesteld. Echter, bij deze verzekering daalt het verzekerde kapitaal aan het begin van elk verzekeringsjaar met hetzelfde bedrag. Dit bedrag wordt vastgesteld door het aanvangskapitaal te delen door de duur van de verzekering (looptijd in jaren).